Chytrá škola - Otevřený dopis rodičů a občanů

I tento školní rok budou provázet opatření ve školách, která budou pro některé děti a rodiny obtížná. V rodinách, kde je osoba s vyšším rizikem onemocnění řeší dilema, zda poslat děti do školy nebo ne. Některé děti nebudou zvládat dodržování všech pravidel, jako je dezinfikování rukou, udržení odstupu, nebo nošení roušek v prostorách škol. Některé děti se nebudou cítit bezpečně ve školách, nebudou se moci soustředit na učení. 

Rodiče v tuto chvíli nemohou požádat o distanční nebo kombinovanou výuku. Platí povinná osobní docházka do školy pro děti na základních školách. V květnu a červnu 2020 se osvědčil model dobrovolnosti osobní docházky dětí do školy, a možnost pro rodiče požádat o ošetřovné, které bylo ve výši 80% jejich mzdy. Do škol chodila přibližně polovina dětí, polovina se vzdělávala na dálku. Nově je distanční vzdělávání v legislativě jako povinné a školy udělaly za poslední měsíce velký pokrok v metodách online výuky. Evropská komise doporučuje zemím využití a rozvoj blended learning - kombinace online a prezenční formy učení.

Navrhujeme rozšíření možnosti distančního vzdělávání a kombinovaného vzdělávání. Otevření možnosti pro děti a rodiče vzdělávat se distančně na vlastní žádost. Rozvoj kombinovaných forem učení, při kterých nebude nutnost docházet do školy každý den. Škola dále může zajišťovat pro rodiny a děti, které to potřebují každodenní prezenční formy. Mnoho rodin je v situaci, kdy mají možnost nebo povinnost pracovat z domova, kdy v rodině žijí s člověkem v rizikové skupině, kdy dítě nezvládá změněný režim školy, a jiné obdobné situaci, kdy pro jejich děti a rodiny je vhodnější distanční forma, nebo kombinace prezenční a online výuky. Rodiny tak mohou pomoci i snížit počet žáků ve školách a třídách, a tak umožnit účinnější dodržování opatření ve školách, udržování odstupu mezi žáky, menší stres pro učitele i žáky, celkové zvýšení bezpečí ve školách i rodinách.

Dále doporučujeme:

Investovat do masivního rozvoje kvalitní interaktivní online výuky, kdy učitelé vedou denně žáky v synchronní online komunikaci, s využitím počítačových hravých prvků, online skupinové práce a peer podpory žáků mezi sebou ve virtuálním vzdělávacím prostředí.

Celkově snížit tlak na výkon dětí ve škole ve všech oblastech, upravit v tomto smyslu vzdělávací programy na národní i školní úrovni. Neomezovat v krizi vzdělávání pouze na základní předměty, naopak více posílit předměty, které podporují celkový rozvoj dětí, jejich odolnost, porozumění významu lidského zdraví, vzájemné pomoci mezi lidmi, jejich schopnost řídit si sami své učení a později kariéru v proměněném světě práce apod. Posílit i poradenskou činnost, online doučování, asistenci a další psychickou a sociální podporu, například rozšířením týmu školy a sociálního pedagoga.

Důraznější přechod ve všech školách k metodám hodnocení, které budou hodnotit individuální pokrok dětí (např. slovní hodnocení) a nebude je v této situaci srovnávat (např. známkování). V rámci hodnocení se vyhýbat necitlivé kritice dětí v případě potíží s učením, nemusí to být v této situaci v možnostech všech dětí dosahovat standardních školních výsledků.

Přijímací zkoušky na střední školy v tomto školním roce ponechat plně na středních školách a vyhnout se srovnávacím testům, které zvyšují stres dětí a byly by v této situaci ještě méně spravedlivě.

Upravit školní řády ve spolupráci se zástupci rodičů ve školských radách tak, aby rodiče mohli omlouvat jednodušeji a ve větším rozsahu děti z výuky, ať už prezenční nebo distanční.

Vytvořit systémovou pomoc v zajištění počítačů a připojení pro rodiny, které by nemohly dětem tyto nezbytné pomůcky zajistit.

Posilovat spolupráci rodiny a školy, umožnit rodičům plnohodnotný kontakt se školou i v případě, že je omezovaná možnost vstupu rodičů do budov škol.

Možnost pro rodiny s osobami v rizikových skupinách, a dalšími relevantními důvody pro vzdělávání dítěte distančně, požádat o ošetřovné jedním z rodičů ve výši 80% mzdy.

Nastavit pravidelný dialog k situaci a opatřením mezi lidmi s rozhodovacími pravomocemi v oblasti školství a rodiči, prostřednictvím rodičovských organizací, spolků, školských rad a dalších partnerů.

Fórum Rodičů, z.s. a níže podepsaní rodiče a občané

PŘIDAT ONLINE SVŮJ PODPIS MŮŽETE NA ODKAZU Z DE 

Odkaz na seznam již podepsaných s komentáři zde

Celý dopis a další informace k iniciatvě naleznete také zde

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.