Dejme šanci Pamlskové vyhlášce.

“V ČR žije přibližně 9% dětí s nadváhou, obézních 6%. Výjimkou nejsou kojenci a batolata. Neplatí, že více kilogramů v batolecím věku předurčuje potíže s váhou v dalším období růstu, ale existuje korelace mezi obezitou v dětství a dospělosti.

Je to problém i pro rodiče. 2/3 rodičů vnímá vzrůstající obezitu dětí jako hrozbu. 1/5 rodičů připouští, že se výrazná nadváha či obezita týká jejich dětí. 1/3 rodičů je přesvědčena, že jejich děti se svými nadbytečnými kilogramy trápí a objevují se u nich jiné psychické obtíže. Jako příčinu vidí lenost a přejídání, které s předstihem vedou před genetickými predispozicemi či rodinným životním stylem. Současně obezní rodiče mají 3x častěji děti s nadváhou či obezitou.

Je to problém zejména pro obezní děti. Nadváha není jen estetický problém. Přináší fyzický diskomfort a v případě obezity řadu až vážných zdravotních rizik. K nim patří psychické obtíže. Ty se promítají do sebepojetí, odrážejí se v utváření vztahů, ovlivńují místo a roli ve skupině. Brání rozvoji a využití potenciálu. A omezují schopnost prožívat v životě štěstí a lásku.”

Hana chalušová, z článku Dětská obezita optikou psychoterapie, Rodina a škola

Od ledna vstoupila v platnost tzv. “Pamlsková” vyhláška. Dle zásad správné výživy reguluje reklamu a prodej potravin dětem do splnění základní školní docházky ve školních bufetech a automatech v prostorách školy.

To je určitě dobrý krok směrem k evropským standardům a zaslouží si podporu rodičů. Škola jako veřejné místo výchovného a vzdělávacího charakteru, s formativním potenciálem tímto krokem nastavuje normu pro stravovací zvyky v generaci našich dětí. Osvěta a prevence jsou nástroje, které škola využívá.

Každá rodina má odlišné, specifické stravovací návyky. K tomu patří také právo na individuální přístup v “podávání pamlsků” dětem. Toto právo není touto vyhláškou rodičům upíráno. Rodiče mohou svým dětem dopřát pamlsky, i když vědí, že nejsou třeba úplně zdravé, a mohou je dát i jako svačinu pro občerstvení a povzbuzení ve škole.

 

Pod peticí proti této vyhlášce směřované ministryni školství a ministrovi zdravotnictví je bezmála 3000 podpisů. Není zcela jasné, kolik z nich jsou rodiče školních dětí, nicméně tento text kritizuje přísnost norem a poukazuje na tyto skutečnosti:

 • Ohrožení školních bufetů mohou nahradit fastfoody s více nezdravými potravinami

 • Stejně staré děti na víceletých gymnáziích nemají toto omezení

 • Školních jídelen se Pamlsková vyhláška netýká

 

Domluvme se na době hájení a berme tuto vyhlášku  jako “pilot”. Toto jsou jistě relevantní argumenty, pojďme o nich diskutovat. Trvejme jako rodiče na dialogu o všem, co se týká našich dětí ve škole. Včetně např. toho, jaké potraviny odpovídající normám mohou být v prostorách školy poskytovány našim dětem.

Po nějaké době můžeme společně zhodnotit účinnost a rizika této vyhlášky a udělat další krok, směrem k tak dlouho a tak moc diskutovaným školním obědům.


Závěrem: Nechceme školu jako komerční prostor. Odmítáme lobby velkých potravinářských firem, které mohou mít zájem na prodeji svých výrobků v prostorách škol.

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.