Fórum Rodičů na Světovém týdnu respektu k porodu - Pět zrození: projekce dokumentu s následnou diskusí

Fórum Rodičů ve spolupráci s Terapie na Tělo se účastní programu festivalu Světový týden respektu k porodu.

Pátek 20. 5.

18:00 – 21:45 
(velký sál)

Promítání dokumentu Pět zrození a následná facilitovaná diskuse.

Dokument zobrazuje pět různých porodů ve Vinohradské nemocnici. Autorkou a režisérkou dokumentu je Erika Hníková.

Po projekci zveme na facilitovanou diskusi. Svou účast v panelu přislíbili:  Petra ann Kovarčíková (porodní asistentka, lektorka, terapeutka - Terapie na Tělo), Martin Mareček (režiser, dramaturg - Pět zrození, VŠ pedagog) a Saša Uhlová (publicistka - věnuje se i tématu porodů, rešerše - Pět zrození)

Téma diskuse se vztahuje k tématu promítaného dokumentu. Zážitkovou formou nabízíme sdílení vašich vlastních zkušeností s těhotenstvím a porodem.
K diskusi nabízíme několik tematických okruhů:
•    Jak se stávám rodičem v těhotenství a při porodu svého dítěte?
•    Co mi brání a co podporuje to, abych se cítil-a v této roli bezpečně a kompetentně?
•    Jaká je tato moje role rodiče vzhledem k institucím  v průběhu těhotenství a porodu?
•    Jak mohu jako rodič komunikovat o svých potřebách s institucemi v těhotenství, během a po porodu svého dítěte?
•    a další otázky, které vy přinesete do diskuse
Prostor bude i pro případné sdílení dojmů a pocitů, které se objeví při projekci dokumentu.
 


 

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.