Komentář k METODICE MŠMT PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vítáme snahu o zlepšení kvality distanční výuky prostřednictvím nové metodiky MŠMT (zde), a část doporučení může pomoci dětem a rodičům v těch školách, které se jimi budou dobrovolně řídit.  Bohužel některé školy se jimi řídit nebudou, jak ukazuje zkušenost z jara 2020. Je to u některých i pochopitelné, pokud nemají k naplňování doporučení potřebnou podporu.  Je doporučeno zařazování i synchronní online výuky, videokonference učitele s žáky, i hybridní výuku, a popsáno, jak to školy mohou dobře zvládnout. Zároveň je umožněno vzdělávat na dálku pouze off-line zasíláním úkolů. A není stanoveno jednoznačně, že se má pro všechny žáky zajistit připojení a technikou, pokud to nemají. 

Velmi málo ambiciózní je v metodice stanovení přechodu na online výuku, nebo hybridní výuku, je to stanovenou pouze takto: "V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí/žáků/studentů, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, oddělení či studijní skupiny, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve
škole, např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem." Školám je sice doporučeno používat více technologie i v běžné výuce, a učit se tak být více "hybridní" pro případ potřeby, jenže manuál je k tomu nezavazuje, a neexistuje komplexní podpůrný národní program, který by školám v kvalitní hybridní výuce pomohl.

Riziko je v nejednoznačnosti v doporučení pro hodnocení žáků, kdy existuje zkušenost s nespravedlivým hodnocením dětí z jara 2020. Ani nyní školy nemusí měnit přístup k hodnocení žáků při výuce na dálku, je to jen doporučeno, aby bylo "častěji, což v praxi znamená, že nadále někteří žáci mohou být hodnoceni negativně, aniž je zjevné, že má vliv nedostatečná podpora jejich rodiny nebo i ze strany školy. „Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme používat častěji formativní hodnocení. Oproti tradičnímu sumativnímu hodnocení přináší řadu výhod."

Také není vhodné v případě distanční výuky zdůrazňovat prioritu jen předmětů, které se testují. "Na základních školách bude vhodné soustředit se na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce." Již méně důrazně jsou zmíněny další kompetence, jako např. řízení vlastního učení. Z manuálu vyplývá, že prioritou pro stát jsou při distančním vzdělávání jen vybrané předměty, a ne širší klíčové kompetence, které jsou často pro budoucí život žáků zásadnější.

Závěrem: Uvítáme další diskusi k rychlejšímu rozvoji "hybridní výuky", která by měla být mnohem více využívána, důraznější zavedení formativního hodnocení a rozvoje všech klíčových kompetencí jako součásti výuky na dálku.

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.