Rodiče chtějí změnu - zapojte se

Fórum Rodičů zahájilo ve školním roce 2017/2018 kampaň

 

KONEC TICHÝCH RODIČŮ    - REVOLUCE NA ZÁKLADCE

 

Cílem kampaně je

 • podpořit rozvoj škol s ohledem na pohled rodičů a dětí
 • zvýšit zapojení rodičů ve školách, zlepšit spolupráci rodiny a školy
 • rozvinout práci školských rad a spolků rodičů při školách, zapojit rodiče do rozhodování o školách na regionální i národní úrovni

 

Akce podporuje kampaň učitelů KONEC LEVNÝCH UČITELŮ a kampaň středoškoláků REVOLUCE NA STŘEDNÍ. Pojítkem kampaní je, kromě podoby v názvu, zvýšení zapojení učitelů, žáků i rodičů do rozhodování o školách, upozornění na nutnost změn ve školách a zvýšení financování vzdělávání.  

 

Vybrané otázky kampaně:

 

Podporují školy, zřizovatelé a stát dialog s rodiči i dětmi o škole a vzdělávání?

 

Připravují školy děti na jejich budoucí život ve světě, který se mění?

 

---
 

10 otázek části kampaně Konec tichých rodičů k zapojení rodičů i dětí:

 

 1. Naslouchají školy dětem, rodičům a komunitě?

 2. Podporují školy, zřizovatelé i stát dialog o životě školy, o vzdělávání, s dětmi a s rodiči?

 3. Nabízejí školy rodičům vhodné způsoby zapojení ve prospěch rozvoje vzájemné spolupráce? Využívají školy potenciálu rodičů?

 4. Ptají se učitelé a školy rodičů na jejich názor na vzdělávání dětí? Respektují je?

 5. Probíhají setkání rodičů a školy, třídní schůzky a tripartitní setkání v dostatečném rozsahu a kvalitě?

 6. Reflektují školy svou práci a jak učí společně s dětmi a rodiči?

 7. Jak jsou řešena rizika slučování škol do příliš velkých celků, kdy hrozí omezení možnosti dialogu školy s dětmi a rodiči o životě školy, o vzdělávání?

 8. Podporují školy, zřizovatelé i stát činnost školských rad a žákovské samosprávy?

 9. Je v České republice dostatečně podporováno sdružování, setkávání a vzájemná podpora rodičů při školách?

 10. Stávají se soukromé základní školy pro rodiče, pokud si to mohou finančně dovolit, alternativou z důvodu lepší úrovně komunikace rodiny a školy?


 

10 otázek části kampaně Revoluce na základce k podmínkám ve školách:

 

 1. Vyvíjí se podoba školy dostatečně ve světě, který se mění čím dál rychleji?

 2. Připravují děti na budoucnost, která je čeká a stává se už přítomností?

 3. Jsou školy otevřené reálnému světu? Využívají školy různorodé vzdělávací zdroje ve svém okolí a na internetu?

 4. Jsou učitelé dostatečně podporováni finančně i dalším zázemím v jejich náročné práci, v celoživotním profesním rozvoji? Odpovídá příprava učitelů měnící se roli učitele?

 5. Je věnován dostatek pozornosti etice učitelské profese, postojům k právům rodičů a dětí?

 6. Respektují školy různorodost osobností a talentů dětí a umí je rozvíjet?

 7. Mají školy dostatečné finanční a další zdroje? Je optimální počet dětí ve třídách?

 8. Jsou školy dostatečně podporovány v inovacích?

 9. Jsou školy pod přílišným tlakem byrokracie a kontrol?

 10. Mají všichni rodiče a děti rovné podmínky pro kvalitní vzdělávání? I se zdravotními, sociálními a dalšími odlišnostmi?

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.