Stanovisko Fóra Rodičů k novele školského zákona upravené na základě konzultace v senátu

Fórum Rodičů považuje hlavní body v aktuálně projednávané novele školského zákona v senátu za krok nesprávným směrem. Zavedení povinné školky, jednotné přijímací testy na střední školy a povinnost maturovat z matematiky jsou prvky posilující tlak na výkon dětí a nerovné šance na vzdělávání. Proto senátu doporučujeme tyto 3 hlavní prvky novely zamítnout. K tomuto se vztahuje Výzva otevřená k podpisu a komentářům rodičů a odborníků ( https://forum-rodicu.webnode.cz/news/vyzva-senatorum-k-odmitnuti-novely-skolskeho-zakona/ )

Ze strany senátora Zdeňka Berky, kterého senát doporučil k jednání o novele, za Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jsme byli vyzváni k navržení kompromisu, sestavili jsme tedy kompromisní drobné úpravy novely, které částečně omezí možné negativní dopady novely.

Návrhy změn vychází z podkladů zveřejněných na stránkách senátu: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=79259

 

Povinná školka od 5 let

Pokud je třeba podpořit vzdělávání v raném věku, je třeba zejména zapojit rodiče. Pokud chce vláda pomáhat dětem, místo posílení rodičů rozšířením povinností vzdělávání pro malé děti, tak by neměla jít proti tradici českého školství (5 leté ještě nikdy v historii takové povinnosti nepodléhali). Podobně jako ve Finsku navrhujeme předškolní vzdělávání povinné od 6 let, kdy dojde tedy ke smysluplnému rozšíření této povinnosti na poměrně velké množství dětí s odkladem školní docházky. Bude možné s menšími riziky, než při masové povinné docházce 5 letých dětí, ověřit jak svou zcela novou pozici v systému vzdělávání Mateřské školy přijímají.    

 

 • Bod:

V § 34 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“

x

Změna na:

V § 34 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“.

 

Pokud vláda argumentuje, že je v zákonně záměrně pouze "povinné předškolní vzdělávání" a ne "povinná docházka" měl by být změněn bod 3  v § 34a

---

 • Bod:

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

x

Změna na:

Povinné předškolní vzdělávání má formu zpravidla denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu dohodnutém zákonnými zástupci s mateřskou školou.  

---

 

 • S tímto souvisí i odstranění bodu:

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

---

 

V případě, že bude Mateřská škola institucí podobnou škole, měla by vláda a novele zaručit povinné zřizování školských rad i při Mateřských školách, obdobně v té části zákona, kde je rada školy zmíněna u škol.  

 

Není třeba stresovat děti ověřováním očekávaných výstupů, jsou velmi rozsáhle definovány a ne každé dítě je všechny splní, ani to není nutné. Je třeba uskutečnit přátelskou konzultaci a předat doporučení, proto navrhujeme tuto změnu v § 34b   

 • Bod:

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

x

Změna na:

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola pozve zákonného zástupce dítě ke konzultaci a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny konzultace, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u konzultace.

 

Obdobně v dalším bodě nahradit slovo ověření slovem konzultace

---

 • Odstranit z novely diskriminační omezení pro rodiče bez maturity v § 41 odst. 3 písmeno „c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání,“.

---

 • A odstranit tyto dva body omezující vyjednávání mezi rodičem a školou:

Bod:

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

Bod:

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

 

 

Nařízené jednotné centralizované přijímací testy na SŠ

 

Do rozhodování o způsobu přijímání žáků by měly být zapojeny školy a školské rady, proto by měly školy centralizovanou zkoušku svobodně volit, zkouška by měla být všude v novele nazvána jako centralizovaná (volitelná) a ne jednotná.

 • Bod:

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“), není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena.

x

Změna na:

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou může být ředitelem školy po schválení školské rady zvolena jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“), není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena.

---

 • Bod:

V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou _ předává údaje z přihlášky škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) do 10 dnů po termínu stanoveném v odstavci 5 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

x

Změna na:

 V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou u škol, které jednotnou zkoušku zvolily, předává údaje z přihlášky škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) do 10 dnů po termínu stanoveném v odstavci 5 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

 

---

 • Bod:

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna. Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.

x

Změna na:

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí v míře dle rozhodnutí ředitele školy a po schválení školskou radou. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna. Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. Ředitel školy může po schválení školskou radou v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.

---

 

Zároveň na tvorbě přijímacích zkoušek i maturit by se měla podílet širší veřejnost, například Národní rada pro vzdělávání, se zástupci učitelských, rodičovských a studentských organizací. Národní rada pro vzdělávání by v novele měla mít své jednoznačně definované místo.

 • Pak by například tento úvod paragrafu § 64

„Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a postup podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, včetně dokladů, které jsou její součástí, další bližší podmínky organizace, náležitostí a průběhu přijímacího řízení, obsah a rozsah učiva a dovedností uchazečů ověřovaných při jednotné zkoušce, způsob zadávání, formu a délku trvání jednotné zkoušky...“

Mohl být upraven na:

„Ministerstvo po schválení Národní radou pro vzdělávání stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a postup podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, včetně dokladů, které jsou její součástí, další bližší podmínky organizace, náležitostí a průběhu přijímacího řízení, obsah a rozsah učiva a dovedností uchazečů ověřovaných při jednotné zkoušce, způsob zadávání, formu a délku trvání jednotné zkoušky…“

A podobně i u maturitní zkoušky.

---

Posílená centralizace maturitní zkoušky

 • Bod:

„(6) Vláda stanoví nařízením obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.“

x

Změna na:

„(6) Vláda stanoví nařízením obory vzdělání, v nichž doporučí matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.“

---

 • Bod:

Zkouška ze zkušebního předmětu matematika za podmínek stanovených v § 78 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném k 1. listopadu 2020, je povinná pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2020.

x

Změna na:

Zkouška ze zkušebního předmětu matematika za podmínek stanovených v § 78 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném k 1. listopadu 2020, je povinná pro žáky škol, které na doporučení vlády stanoví tuto zkoušku jako povinnou, z rozhodnutí ředitele a po schválení školskou radou, a kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2020.

---

Písemné práce by měly být i nadále hodnoceny na škole se zajištěnou kontrolou nezávislých členů zkušební komise.

 • Odstranit :V § 80 odst. 5 písm. b) se slova „hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury a“ zrušují.

---

 

Děkujeme všem senátorům za zvážení tohoto kompromisu, a pokud nebude na kompromis přistoupeno, prosíme o odmítnutí novely.

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.