Tisková zpráva - S povinností roušek ve výuce i právo požádat o distanční výuku

V současné době je zvažováno zavedení povinnosti pro děti mít roušku během výuky celý den. Již nyní školy zavádějí roušky kromě chodeb škol i ve smíšených družinách a kroužcích, aby se vyhnuly karanténě. Podobná logika vyhnutí se karanténě provází i záměr povinnosti pro žáky nošení roušek neustále během výuky. Nošení roušek celý den nemusí být pro některé děti zdravé, ani reálně možné. Zároveň ve škole i s rouškami přirozeně dojde k blízkému kontaktu dětí, porušování pravidel, a pro rodiny s osobou v rizikové skupině v domácnosti to nemusi být dostatečné opatření. Navrhujeme nošení roušek po celý den ve školách ještě zvážit, a hledat alternativni moznosti. A pokud budou roušky ve výuce nezbytné, navrhujeme umožnit rodinám požádat o distanční výuku.

K celkovým změnám pojetí výuky vznikl otevřený dopis „chytrá škola“, který podpořilo již okolo 200 rodičů a občanů. 

Vice zde https://sites.google.com/view/chytraskola/

Výuka na dálku nebo kombinovaná výuka doprovázená podporou škol v kvalitním vedení učení online, a individuální podporou žáků, pro které je obtížná, může být vhodnou variantou pro mnoho rodin. 

Jako upozornění na výhody kvalitní online výuky, a na právo rodičů požádat o takovou formu výuky,  pořádá Fórum Rodičů akci "Den výuky na dálku" vyhlášenou na pátek 25. září. 

Více zde https://www.facebook.com/events/2813377305616387
 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.