Vyjádření Fóra Rodičů k plánovanému přechodu škol na distanční výuku.

Fórum Rodičů už od počátku školního roku upozorňuje na potřebu rozvoje hybridní výuky, snížení tlaku na výkon dětí, vycházení vstříc rodinám, které chtějí vzdělávat v této situaci děti na dálku, Více o otevřeném dopise zde.

„Pokud stát podpoří intenzivně metodicky i technologicky školy a rodiny, aby byly v dobrém kontaktu na dálku, pokud bude podporována práce z domova a ošetřovné, pak je přechod základních škol na distanční výuku pro většinou rodin zvládnutelný“, uvádí předseda Fóra Rodičů Petr Chaluš.

Distanční výuka by měla zahrnovat prvky interaktivní online výuky, intenzivní podporující zpětnou vazbu dětem k pokrokům v učení ze strany školy, technologickou podporu rodin v zajištění a zvládnutí IT nástrojů. V případě zavření škol na delší dobu by rodinám, s potížemi podpořit dítě ve výuce na dálku, měli pomoci sociální pracovníci, sociální pedagogové a asistenti. Ošetřovné pro rodiče by se v případě uzavření škol mělo zvýšit opět na 80%. Pokud základní školy budou nadále otevřené, je zásadní nastavit dobrovolnou docházku, a umožnit rodinám zvolit pro ně bezpečnější řešení.

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.