Výzva k zastavení zátěže dětí a rodičů školou na dálku

V posledním týdnu mnoho dětí a rodičů nedokázalo zvládnout přechod na školu na dálku, kdy od prvních dnů dostaly děti příliš povinných školních úkolů na doma. Rodiny jsou v současnosti zatíženy mnoha změnami a není nutně je extrémně zatěžovat v této situaci školními úkoly. I když některé školy vše rychle zvládly a učí online ke spokojenosti všech, některé školy systémy teprve zkoušejí, a posílají hlavně úkoly bez větší podpory dětí v učení. Některé děti nemají podmínky pro plnění takového množství úkolů bez pedagogické podpory a jsou znevýhodněny v nové situaci. Navrhujeme příští týden umožnit všem školám, rodičům a dětem zvolnit, využít ten týden k učení se novým způsobům učení online, domlouvání nových metod s dětmi a rodiči, a nevěnovat se dalším obsahům. Jako zajímavý námět na domácí výuku by mohl také být projektový týden na téma významu vzájemné podpory v rodinách, dobrovolnictví v komunitách. Téma osvojení si nových technologií pro učení i význam rodiny a dobrovolnictví jsou součást národního kurikula, a není problém se jim věnovat.

Nabízíme zdarma poradenství rodičům, jak zvládnout situaci se školou na dálku v online skupině s názvem PRO Rodiče  - Fórum Rodičů 
 
Children, Tv, Child, Television, Home, People, Boy

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.