Výzva poslancům k odmítnutí novely školského zákona

Výzva poslancům k odmítnutí novely školského zákona

V poslanecké sněmovně je aktuálně projednávána novela školského zákona. Dosavadní projednávání zatím nasvědčuje tomu, že novela může být ve svých hlavních záměrech většinou poslanců schválena. 

Významná část rodičů a neziskového sektoru odmítá tuto novelu jako celek. Její dopady změní výrazně české školství, zhorší postavení rodičů ve vzdělávání a zvýší neúměrně tlak na výkon dětí. Dopady novely budou „proti-inkluzivní“, dále prohloubí nerovnost přístupu dětí ke vzdělání.

Co novela zavádí a jaká rizika přináší:

1) Rozšíření povinnosti (před) školní docházky pro děti již od 5 let věku

Jde sice o předškolní docházku od 5 let, nicméně jejím záměrem je příprava na školu, což je jinými slovy jeden školní rok navíc. A to ve věku, kdy děti mají prokazatelně potřebu hry, celostního rozvoje a potřebu blízkých ze své rodiny. Místo toho bude dítě povinně, většinu každého všedního dne, institucionálně připravováno na školu.

Hlavním argument pro zavedení této povinnosti je příprava dětí na školu (zejména dětí rodičů, kteří údajně nevychovávají děti tak, aby na školu byly připraveny). Novela přitvrzuje podmínky pro všechny děti a rodiče, když říká: „Škola je místem, na které dítě musí být povinně připraveno. Aby neselhalo, nebylo špatně hodnoceno, nezatěžovalo učitele, nezdržovalo ostatní děti, apod.“ Škola nemá být místem, kde hrozí dítěti již od první třídy srovnávání výkonnosti s ostatními.  

Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči (Ústava Článek 32). Ústava nezná povinnost předškolního vzdělávání.

Pokud je cílem novely pomoci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, není nijak doložen efekt této pomoci. Případová studie zadaná ze strany MŠMT nepovažuje povinné předškolní vzdělávání pro všechny za optimální řešení (zdroj ČTK).

2) Rozdělování dětí v nízkém věku centrálními testy z matematiky a češtiny

Přijímací řízení na střední školy bude nově prováděno centrálně zadávanými znalostními testy, kterými budou muset projít všechny děti na konci základní školy. Tyto testy je rozdělí na ty, které mohou jít na maturitní obory a na ty, kterým bude znemožněno získat maturitu.

Vliv testu na přijetí žáka má být někde mezi 50 a 100%. U většiny středních škol se pravděpodobně stane jediným měřítkem pro přijetí žáka. Je to zásadní změna zejména pro střední odborné školy. Maturitní obory nebudou dostupné mnoha dětem, které test nepodloženě vybraných znalostí vyřadí. Přitom by mohly být úspěšné v určitém oboru a v profesním životě jim může vzdělání v maturitním oboru chybět. Jde o segregační opatření, které omezí přístup znevýhodněných dětí k dalšímu vzdělávání. Bez maturity mimo jiné není možné hlásit se na vysokou školu.

Dále se zvýší vliv testování dětí (centrální instituce Cermat) na podobu výuky v základních i středních školách. I ty základní školy, které dosud učily děti celostně, rozvíjely jejich sociální, estetické, tělesné, etické a další důležité dovednosti, se zaměří výuku obsahu testů z matematiky a českého jazyka. Nácvik na testy nepřinese větší zájem dětí o učení, ani o matematiku a český jazyk. Škola se stane pro děti o něco nudnějším a více stresujícím místem.

3) Předčasné ukončení vzdělávací cesty povinnou matematikou u maturity

Zavedení povinné matematiky u maturit, které novela obsahuje, nezvýší numerickou gramotnost obyvatel ani nepodpoří zájem dětí o technické obory. Takové účinky tento povinný centralizovaný matematický test na konci střední školy nepřinese. Jediný efekt bude, že vyloučí určitou skupinu mladých lidí z možnosti získat maturitu. Ti, kteří mají jiné rozvinuté talenty (v oblasti jazyka, estetiky, pohybu apod.) budou vyřazeni z možnosti studovat vysokou školu a vykonávat profese, u kterých je maturita podmínkou.

4) Netransparentní změny školského zákona v různých jeho částech

V poslední schválené novele školského zákona se například bez veřejné diskuse zrušila pro školské rady možnost podat návrh na odvolání ředitele školy. Školská rada je jediná zákonná možnost rodičů zapojovat se do vzdělávání svých dětí ve škole. Součástí rady jsou zřizovatelé, rodiče a učitelé. Ubírání jejího vlivu je signálem o vývoji celé oblasti školství. Posiluje se centralizace (například i vliv České školní inspekce) a omezuje se demokratický vliv komunity, rodičů a dětí na vzdělávání.

V chystané novele se jako jeden z mnoha pozměňovacích návrhů (podpořených poslaneckým výborem) objevuje návrh na zrušení Národní rady pro vzdělávání. Tato rada zatím ani nedostala šanci prokázat svůj význam. Mohla by se stát demokratickým nástrojem poskytujícím podněty a zpětnou vazbu. Členy takové rady mohou být učitelské, rodičovské a studentské organizace, výzkumná pracoviště a jiní zástupci veřejnohzusti.

Celkové vyznění této novely je nejen proti-inkluzivní, je to i zpráva zpráva rodičům: “Dejte svoje děti do systému a nemluvte do toho.“ A zpráva dětem: „Otestujeme vás, rozdělíme nebo zastavíme ve vašem vzdělávání“.  Vývoj školství, který tato novela výrazně ovlivní, odporuje trendům v demokratických zemích.

 

Zpracovalo Fórum Rodičů, z. s.

na základě konzultace s rodiči, příznivci a spřátelenými organizacemi.

 

Více o organizaci Fórum Rodičů zde: www.forum-rodicu.cz

Fórum Rodičů je členskou organizací evropské asociace rodičů: https://euparents.eu/Members

Další vyjádření k povinné školce zde s podpisy 3200 rodičů a komentáře podepsaných zde

ČTK:  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rodicovske-organizace-a-jine-spolky-jsou-proti-povinne-skolce/1282325

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.